logo logo

,מועמד/ת יקר/ה שלום רב

אנו שמחים ומתרגשים שבחרתם להגיש מועמדות לאחת מתוכניות צוערים לשלטון המקומי

.בעמותת שותפויות רוטשילד

.בשאלון זה תתבקשו למלא פרטים אישיים שיסייעו לנו לבחון את מידת התאמתכם לתכנית

:תהליך המיון כולל מספר שלבים

  • טופס התאמה ראשוני (אותו ממלאים כעת)
  • טופס פרטים אישיים (המסך הבא)
  • משימת חקר עצמאית להגשה
  • מרכז הערכה
  • ראיון אישי

.לפי מידת התאמתכם, תקבלו הודעה על המשך התהליך

.אנא מלאו את הפרטים בתשומת לב מרובה והקפידו לצרף את כל הקבצים הנדרשים

:לצורך בירורים נוספים הקשורים לקבילות אקדמית ניתן לפנות למזכירויות האקדמיות בטלפונים

  • טכניון: 04-8294285
  • חיפה: 04-8288243
  • אורנים: 1800-30-10-80!בהצלחה בתהליך המיון

.צוות תוכניות הצוערים
המשך לשאלון